czwartek, 26 września 2013

Kulturalnie o filozofii

„W rozdziale ósmym Autor przedstawia podstawowe elementy etyki społecznej (polityki). Omawia je z punktu widzenia nauki społecznej Kościoła. Potem następuje zakończenie pracy, po którym W. Dłubacz umieszcza słowniczek filozoficzny (zawierający 54 hasła; niektóre wyjaśnione chyba nazbyt skrótowo), bibliografię zalecanej literatury (obejmuje 72 pozycje) oraz dodatek zatytułowany Bóg a współczesna nauka, w którym zwraca uwagę m.in. na ograniczenia kompetencji poszczególnych dziedzin wiedzy w ich odniesieniu do problematyki religijnej.
W omawianej pracy W. Dłubacza trochę razi nazbyt wyraźne manifestowanie osobistego stosunku Autora do niektórych poruszanych kwestii, zwłaszcza dotyczących miejsca tomizmu w nurcie filozofii współczesnej (por. np. s. 12-13). Nieuzasadnione – w książce będącej przecież wprowadzeniem do filozofii – wydaje się podkreślenie priorytetu chrześcijaństwa wśród religii świata (s. 31-32). Z bardzo obszernym znaczeniowo tytułem O kulturę filozofii nie najlepiej koresponduje nieco jednostronne ujęcie problematyki filozoficznej. Przejawem tego jest chociażby zestawienie zalecanej literatury, w którym większą część stanowią prace autorów reprezentujących «filozoficzną szkołę lubelską» (s. 193-195).
Książka Włodzimierza Dłubacza O kulturę filozofii. Zagadnienia podstawowe – mimo wszystkich powyższych zastrzeżeń – jest pozycją wartościową. Stanowi ona zwięzły podręcznik filozofii (klasycznej), który zawsze dobrze jest mieć «pod ręką». W filozofii współczesnej Autor dostrzega «renesans myślenia ‘mitologicznego’ (…), który jest znakiem powrotu myśli dzisiejszej na pozycje prefilozoficzne, tak jakby nie było dwudziestu pięciu z górą wieków doświadczenia filozoficznego, a także równie długiego doświadczenia kultury chrześcijańskiej» (s. 180). W swej pracy W. Dłubacz przypomina podstawowe elementy owego bezcennego, wielowiekowego doświadczenia. I robi to z powodzeniem”.

Więcej w: Wojciech Zieliński, Recenzja: [Włodzimierz Dłubacz, O kulturę filozofii. Zagadnienia podstawowe, Lublin 1994], „Universitas Gedanensis”, Nr 15, 1996, s. 223-226.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz