Varia

Kwalifikacje


Udział w społecznym ruchu naukowym (pełnione funkcje)


Nagrody, wyróżnienia i tym podobne


Liczba wypromowanych: licencjatów 203, magistrów 18.


Dydaktyka
 • 1996-2001 - XV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (etyka)
 • 1996-2001 - I Gdańskie Liceum Społeczne (filozofia)
 • 1999-2004 - Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych w Gdańsku (filozofia - egzaminator)
 • 2000/2001 - Policealne Studium „Vademecum” w Gdańsku (filozofia, socjologia)
 • 2000/2001 - Elbląska Wyższa Szkoła Humanistyczna (logika, socjologia)
 • 2000-2005 - Gdański Instytut Teologiczny (etyka, historia filozofii, seminarium dyplomowe)
 • 2000-2005 - Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku (socjologia)
 • 2000-2005 - Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (socjologia, etyka, etyka biznesu)
 • od 2001 - Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa (socjologia, etyka, seminarium dyplomowe)
 • od 2001 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Instytut Ekonomiczny (filozofia praktyczna, etyka, socjologia)
 • 2002/2003 - Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu - Studium podyplomowe „Nauczanie przedsiębiorczości” (etyka biznesu, seminarium dyplomowe)
 • 2003-2005 - Politechnika Gdańska, Wydział Architektury - seminarium doktoranckie (filozofia, etyka, socjologia)
 • 2004/2005 - Gdańska Wyższa Szkoła Administracji (socjologia)
 • 2004/2005 - Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Studium Podyplomowe Edukacja Europejska (socjologia)
 • 2004-2006 - Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Studium Podyplomowe Przedsiębiorczości (etyka biznesu)
 • 2005/2006 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (etyka pracy socjoterapeutycznej)
 • 2007-2010 - Podyplomowe Studium Etyki, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG (etyka a wychowanie, etyka zawodu nauczyciela)
 • 2010 - szkolenie z zakresu etyki urzędniczej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Elblągu, w ramach projektu „Podnoszenie jakości usług publicznych”, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • 2010/2011 - Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Podyplomowe Studium Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej (etyka biznesu, w formie distance learning)
 • 2012/2013 - Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Podyplomowe Studium Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej (etyka zawodu nauczyciela)
 • 2012/2013 - Rumski Uniwersytetu Trzeciego Wieku (socjologia) 
 • 2014/2015 - Klasa akademicka w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu (socjologia i psychologia społeczna) 
 • od 2016 - Socjologiczne Studia Doktoranckie w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego
 • od 2016 - Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (filozofia wiedzy i etyka)
 • 2017/2018 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu (psychologia biznesu)
 • 2017/2018 - indywidualna praktyka tutorska, naukowa i ogólnorozwojowa, dla studentów IFSiD UG oraz IE PWSZ w Elblągu
 • od 2018 - Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania” w Chojnicach (socjologia)
 • 2021 - status tutora wiodącego w projekcie „Mistrzowie dydaktyki – wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej”, Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2021/2022 - indywidualna praktyka tutorska, naukowa i ogólnorozwojowa, dla studentów UG


Działalność organizacyjna i inna
 • 1996-2000 - asystent-wolontariusz w ramach studium doktoranckiego na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i w Gdańskim Instytucie Teologicznym
 • 1999-2000 - udział w przygotowaniu i powołaniu do istnienia towarzystwa naukowego pn. Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne z siedzibą w Gdańsku
 • listopad 2001 - organizacja konferencji naukowej pt. „Religia, etyka a polityka…”, połączonej z promocją własnej książki pt. Status etyki w kulturze ponowoczesnej. Analiza propozycji Zygmunta Baumana, PTFT, Gdańsk, 17 listopada 2001 r.
 • 2001/2002 - udział z ramienia Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego, w przygotowaniu i realizacji cyklu wykładów otwartych pt. „Z przeszłością ku trzeciemu tysiącleciu”, PTFT, Gdańsk
 • maj 2002 - udział z ramienia Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w przygotowaniu i obsłudze Konferencji Historyczno-Socjologicznej pt. „Tożsamość - Historia - Trwanie”, zorganizowanej w ramach I Światowego Zjazdu Gdańszczan, Gdańsk 24-26 maja 2002 r.
 • listopad 2002 - organizacja konferencji naukowej pt. „Europa i Polska - w przededniu integracji”, PTFT, Gdańsk, 16 listopada 2002 r.
 • 2002/2003 - udział z ramienia Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego, w przygotowaniu i realizacji cyklu wykładów otwartych pt. „Gdańsk w historii i kulturze Europy” oraz konferencji naukowej pod tym samym tytułem, PTFT, Gdańsk, 21 czerwca 2003 r.
 • 2003 - koordynator wydziałowy I Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2003-2012 - kierowanie bieżącą działalnością statutową Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego
 • 2003/2004 - udział z ramienia Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego w przygotowaniu i realizacji cyklu wykładów otwartych pt. „Kultura solidarności w procesie przemian”, PTFT, Gdańsk
 • 2004/2005 - przygotowanie projektu cyklu wykładów otwartych pt. „Wokół idei solidarności społecznej”, PTFT, Gdańsk
 • 2004/2005 - Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii – praca w komisji rekrutacyjnej (udział w przygotowaniu informatora dot. studiów socjologicznych, uczestnictwo w Targach Akademia, bezpośrednie uczestnictwo w procesie kwalifikacji kandydatów na studia)
 • 2005-2019 - członek Rady Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego
 • od 2005 - współpraca z Wydawnictwem Naukowym PWN w zakresie opiniowania o przydatności dydaktycznej publikacji naukowych (filozofia, socjologia)
 • 2005/2006 - członek Komisji wojewódzkiej (woj. pomorskie) do spraw służby zastępczej (etyczna kwalifikacja wniosków o zwolnienie ze służby wojskowej)
 • od 2006 - współpraca z Internetowym Czasopismem Filozoficznym „Diametros” w zakresie rekomendowania publikacji filozoficznych
 • 2007 i 2008 - Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu testowego – z przedmiotu ‘socjologia makrostruktur społecznych’ – dla kandydatów na studia socjologiczne drugiego stopnia
 • 2008 - Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, przewodniczenie komisji rekrutacyjnej – studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku: socjologia
 • 2008-2012 i 2016-2019 - członek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2008-2019 - zastępca dyrektora Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2009-2012 - organizacja i prowadzenie spotkań seminaryjnych w ramach działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego
 • 2010-2019 - członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
 • listopad 2010 - na zaproszenie Fundacji Hospicyjnej, zorganizowanie z ramienia Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego seminarium naukowego, zatytułowanego „Pozwolić im odejść - filozoficzny i społeczny wymiar śmierci”, Wydział Nauk Społecznych UG, Gdańsk, 18 listopada 2010 r.
 • od 2011 - członek Rady Programowej kierunku 'socjologia' w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2012 - udział, z ramienia Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego, w przygotowaniu i realizacji cyklu wykładów otwartych pt. Gdańsk wielu kultur. Dialog międzyreligijny i mistyka (http://www.facebook.com/GdanskWieluKultur)
 • 2012-2019 - członek Instytutowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku 'administracja' w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 
 • 2012/2013 - członek komitetu organizacyjnego konferencji pt. Aktualność Sørena Kierkegaarda w filozofii, teologii i literaturze – w 200-setną rocznicę urodzin myśliciela, Gdańsk – Sopot, 15-16marca 2013 r.
 • 2013-2015 - organizacja i prowadzenie spotkań seminaryjnych w ramach Seminarium humanistycznego Zakładu Socjologii Wychowania IFSiD UG  
 • 2014-2016 - udział w pracach Komitetu Organizacyjnego XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Gdańsk, 14-17 września 2016 r.
 • od 2015 - organizacja i prowadzenie seminaryjnych Spotkań z lekturą w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG  
 • 2016 - przewodniczenie komisji finałowej XII edycji Konkursu Papieskiego 2016, pt. "Moje Westerplatte", Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku, sobota 14 maja 2016 r.
 • 2017 - przewodniczenie komisji finałowej XIII edycji Konkursu Papieskiego 2017, pt. "Patriotyzm Karola Wojtyły 1920-2005", Dom Parafialny Świętego Brunona przy Parafii Archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku, sobota 3 czerwca 2017 r. 
 • 2018 - przewodniczenie komisji finałowej XIV edycji Konkursu Papieskiego 2018, pt. "Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju", Wydział Katechetyczny Archidiecezji Gdańskiej, Gdańsk, sobota 19 maja 2018 r.
 • 2019 - przewodniczenie komisji finałowej XV edycji Konkursu Papieskiego 2019, pt. "Dar na stulecie", Wydział Katechetyczny Archidiecezji Gdańskiej, Gdańsk, sobota 18 maja 2019 r.
 • od 2019 - członek Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
 • od 2020 - członek Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (kadencja 2020-2024)
 • 2022 - pomoc przy organizacji Dni Otwartych na Wydziale Nauk Społecznych UG, 21-22 kwietnia 2022 r.
 • 2022 - przewodniczenie i praca w komisji rekrutacyjnej studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunków: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filozofia i socjologia; Wydział Nauk Społecznych UG