Konferencje i szkolenia

Wystąpienia konferencyjne, udziały w seminariach, szkoleniach i tym podobne formy aktywności akademickiej


2024

2023
 • Udział w szkoleniu i warsztatach online pt. „Ocenianie w szkole wyższej – od oceniania pracy młodzieży akademickiej do oceniania jako studiowania”, Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG, Gdańsk, 5 kwietnia 2023 r.
 • Udział w szkoleniu i warsztatach online pt. „Z inspiracji podejściem M. Montessori – czyli jak prowadzić zajęcia aby rozwijać indywidualne potencjały studentów?”, Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG, Gdańsk, 17 maja 2023 r.
 • Udział w XXVI Ogólnopolskim Webinarze pt. „Mobbing się nie opłaca – patologia organizacji, aspekty psychologiczno-prawne”, Fundacja Science Watch Polska, Gliwice, 1 lutego 2023 r.

2022

2021
 • Etyki najwięcej jest na papierze…, IV Ogólnopolskie Seminarium Etyczne pt. „Wokół etyk zawodowych”, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, 11 czerwca 2021 r.
 • Udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Oświaty i Samorządu Online, pt. „Edukacja to komunikacja”, Akademia Wiedza i Praktyka, Warszawa, 24-25 marca 2021 r.
 • Udział w XIV Ogólnopolskim Webinarze pt. „Prawda-kłamstwo-manipulacja”, Fundacja Science Watch Polska, Gliwice, 1 grudnia 2021 r.
 • Udział w seminarium online pt. „Modele i Aspekty Podmiotowości” – dr hab. Żaneta Nalewajk (Instytut Literatury Polskiej UW), ref. pt. Podmiot, forma wypowiedzi, narracja jako kategorie transdyscyplinarne. Problemy metodologiczne – Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki IFiS PAN i Zespół Filozofii Kultury IFiS PAN, Warszawa, 15 stycznia 2021 r.
 • Udział w seminarium online pt. „Modele i Aspekty Podmiotowości” – dr Piotr Leśniak (Uniwersytet Opolski), ref. pt. Terapia filozoficzna – wybrane zagadnienia – Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki IFiS PAN i Zespół Filozofii Kultury IFiS PAN, Warszawa, 12 lutego 2021 r.
 • Udział w szkoleniu online pt. „Mobbing – rozpoznawanie, pomoc poszkodowanym, prewencja”, Fundacja Science Watch Polska, Gliwice, 7 stycznia 2021 r.
 • Udział w szkoleniu online pt. „Neurobiologiczna instrukcja obsługi mózgu studenta”, w ramach Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych, Uniwersytet Gdański, Część I, 8 stycznia 2021 r., Część II, 15 stycznia 2021 r.
 • Udział w szkoleniu online pt. „«Przerwana lekcja muzyki», czyli kilka uwag nad prowadzeniem wykładu uniwersyteckiego”, w ramach Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych, Uniwersytet Gdański, 12 stycznia 2021 r.
 • Udział w szkoleniu online pt. „Różnice międzykulturowe w zderzeniu z codziennością akademicką”, organizowanym w ramach programu NAWA Welcome to Poland dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 16 czerwca 2021 r.
 • Udział w szkoleniu online pt. „Stres znany i nieznany. Style radzenia sobie ze stresem”, Fundacja Science Watch Polska, Gliwice, 3 lutego 2021 r.
 • Udział w szkoleniu online z zakresu pracy ze studentami z trudnościami natury psychicznej, realizowanym w ramach projektu: „Dostępny UG – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami”, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 5-6 lipca 2021 r.

2020
 • Udział w seminarium online pt. „Modele i Aspekty Podmiotowości” – dr hab. Maria Gołębiewska (IFiS PAN), ref. pt. Schematyzacje mentalne i kulturowe – od ujęcia do modyfikacji doświadczenia – Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki IFiS PAN i Zespół Filozofii Kultury IFiS PAN, Warszawa, 13 listopada 2020 r.
 • Udział w seminarium online pt. „Modele i Aspekty Podmiotowości” – dr Anna Michalska (IFiS PAN), ref. pt. Schematyzacje jako transcendentalne systemy otwarte: niezmienność struktury w służbie transformacji – Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki IFiS PAN i Zespół Filozofii Kultury IFiS PAN, Warszawa, 11 grudnia 2020 r.
 • Udział w spotkaniu online „Otwartego Seminarium z Etyki” – dr Sebastian Gałecki (UJD w Częstochowie), ref. pt. Etyka na naszą miarę – Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki Instytutu Filozofii UMK, Toruń, 11 grudnia 2020 r.
 • Udział w spotkaniu online Centrum Tutorów UG, Uniwersytet Gdański, 18 grudnia 2020 r.
 • Udział w szkoleniu online pt. „Od wyzwania nauki zdalnej do szkoły przyszłości. Jak transformować cyfrowo edukację na poziomie miasta i regionu z Microsoft na przykładzie projektu prowadzonego przez Urząd Miasta Lublina”, Akademia Wiedza i Praktyka, Warszawa, 23 października 2020 r.
 • Udział w szkoleniu online pt. „Wyjść poza MS Teams – wykorzystanie różnych aplikacji, bez rezygnowania z Teamsów”, w ramach Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych, Uniwersytet Gdański, Część I pt. „Aplikacje i usługi aktywizujące. Budowanie cyfrowego warsztatu pracy”, 11 grudnia 2020 r.; Część II pt. „Poszerzenie możliwości platformy, sytuacje problemowe, warunki efektywnej współpracy online”, 14 grudnia 2020 r.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010
 • Czy Tatarkiewicz jest do szczęścia jeszcze komuś potrzebny? Spojrzenie z perspektywy filozofii bardzo praktycznej, Konferencja pt. „Władysław Tatarkiewicz. Dziedzictwo idei: historia filozofii, etyka, estetyka”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 19-20 listopada 2010 r.
 • Etyczny wymiar nauk społecznych – konieczność czy nieporozumienie?, wystąpienie w ramach otwartego seminarium naukowego, zatytułowanego „Pozwolić im odejść – filozoficzny i społeczny wymiar śmierci”, zorganizowanego przy współpracy Fundacji Hospicyjnej, Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG oraz Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego; Wydział Nauk Społecznych UG, Gdańsk, 18 listopada 2010 r.
 • Nieposłuszne uwagi o Tadeusza Ślipki pojęciu podmiotu moralnego, II Ogólnopolskie Konwersatorium z cyklu „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 18 marca 2010 r.
 • Stan i planowana reforma szkolnictwa wyższego a nauki społeczne, panel dyskusyjny (udział wzięli: Magdalena Prusinowska, Jerzy Błażejowski, Arkadiusz Peisert, Wojciech Zieliński), Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Gdańsk, 24 lutego 2010 r.
 • Udział z ramienia dyrekcji IFSiD UG w Konferencji Bolońskiej „Wychowawcze zobowiązania uniwersytetu w społeczeństwie bez elit. Rozumienie postaw jako wymiaru edukacji wyższej w świetle Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 25 czerwca 2010 r.
 • Udział z ramienia dyrekcji IFSiD UG w konferencji podsumowującej projekt „Szanse i bariery zatrudnienia osób w wieku 45+ w województwie pomorskim”, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk, 21 kwietnia 2010 r.
 • Udział z ramienia dyrekcji IFSiD UG w seminarium „Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia”, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Gdańsk, 24 czerwca 2010 r.

2009
 • Etyka na rozdrożu. Parafrazy analityczne, Konferencja pt. „Aktualność filozofii Tadeusza Czeżowskiego”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 24-25 września 2009 r.
 • Godności mikrospołeczny wymiar zagrożony, Konferencja pt. „Refleksja filozoficzna nad prawami człowieka w Europie Środkowo-Wschodniej w II połowie XX wieku”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii, Sekcja Etyki; Warszawa, 13 maja 2009 r.
 • O miłości w małym formacie, IV Międzynarodowa Konferencja na temat problematyki kobiecej w kontekście kulturowym i międzykulturowym z cyklu „Kobieta w kulturze”, zatytułowana „Kobieta, mężczyzna, miłość”; Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, Gdańsk, 4 marca 2009 r.
 • O wolnym czasie i nicnierobieniu, Słowo wstępne na otwarcie Konferencji pt. „Kultura spędzania czasu wolnego w Trójmieście”, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 14 grudnia 2009 r.
 • O wspomnieniach i o ścieżkach, wystąpienie na promocji książki Edmunda Zielińskiego, zatytułowanej Na ścieżkach wspomnień…, Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, i in.; Gdańsk-Oliwa, 29 maja 2009 r.
 • Słowo wstępne na otwarcie Konferencji pt. „Aktywność społeczna mieszkańców Trójmiasta”, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 1 lipca 2009 r.
 • Udział w III Międzyuczelnianym Seminarium Naukowym z cyklu „Dziedzictwo Współczesnej Etyki”, poświęconym współczesnej recepcji filozofii Fryderyka Nietzschego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii, Sekcja Etyki; Warszawa, 9 grudnia 2009 r.
 • Udział w konferencji pt. „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii, Sekcja Etyki; Warszawa, 19 marca 2009 r.
 • Udział z ramienia dyrekcji IFSiD UG w posiedzeniu Konferencji Instytutów Socjologii, poświęconym dyskusji nt. standardów kształcenia na kierunku ‘socjologia’; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Pałac Rektorski, Warszawa, 8 grudnia 2009 r.

2008
 • Człowiek działający jako podmiot dialogu. Uwagi z zakresu filozofii praktycznej, VI Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne pt. „Dialog w społeczeństwie wielokulturowym”, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra – Paradyż, 4-5 września 2008 r.
 • Mikroskala doświadczenia społecznego jako pole operowania wartości, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Co się dzieje z wartościami? Próba diagnozy”, Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Bydgoszczy, i in., Bydgoszcz, 5-6 listopada 2008 r.
 • O inteligencji, która się lokalności nie wstydzi… Uwagi na marginesie pism Znanieckiego, Konferencja Naukowa pt. „Rola inteligencji w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. W 50. rocznicę śmierci Floriana Znanieckiego”, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Zakopane, 20-22 czerwca 2008 r.
 • O potrzebie racjonalizacji idei kształcenia. Uwagi z zakresu filozofii praktycznej, Kolokwia Bielańskie, pt. „Rozum i przestrzenie racjonalności”, Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Gdańsk, 13-14 listopada 2008 r.
 • Problem granicy przekroczonej. Uwagi z zakresu filozofii praktycznej, V Konferencja Naukowa z cyklu: „Problemy współczesnej kultury”, zatytułowana „Problem granic w kulturze współczesnej”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 23-25 maja 2008 r.
 • Uwagi o komunikacyjnym przybliżaniu do prawdy. Przyczynek do dyskusji nad problemem wielokulturowości, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Filozofia wychowania a wizje świata”, zatytułowana „Interdyscyplinarna dojrzałość filozofii”, Akademia Pomorska w Słupsku, Katedra Filozofii, Słupsk, 26-27 czerwca 2008 r. (tu także: przewodniczenie sesji plenarnej w pierwszym dniu konferencji).
 • Uwagi o projektowanym systemie operacyjnym etyki, jego możliwych narzędziach i wskazanych ograniczeniach, Seminarium z filozofii praktycznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Filozofii, Toruń, 27 marca 2008 r.

2007

2006
 • Budowanie moralnej jakości relacji komunikacyjnych na uniwersytecie, Debata pt. „Uniwersytet jako szkoła”, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii, Gdańsk, 24 maja 2006 r.
 • Czy doświadczenie dyskryminacji jest obiektywnym zjawiskiem społecznym? (głos w dyskusji panelowej), Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dyskryminacja jako nowa kwestia społeczna”, Gdańskie Seminarium Duchowne, Gdańsk, 12-14 czerwca 2006 r.
 • Socjologia i etyka w konflikcie lub współdziałaniu. Uwagi na temat polskiej praxis, „Pierwsze Kolokwia Bielańskie”, Sesja pt. „Współczesne społeczeństwo polskie – oblicza przemian”, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii, Gdańsk, 18-19 maja 2006 r.
 • Uwagi o etyce języka etyki, Konferencja Naukowa pt. „Rola języka w moralności i etyce”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Filozofii, Toruń, 25-26 maja 2006 r.

2005
 • Człowiek działający – podmiot suwerenny aksjologicznie, Konferencja Naukowa pt. „Traktat Konstytucyjny a demokratyczna tożsamość Europy”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań, 10-11 czerwca 2005 r.
 • Kilka aksjologicznych uwag o (nie)szczególnej formie kształcenia na odległość, wykład wydziałowy, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Gdańsk, 27 kwietnia 2005 r.
 • Kilka uwag o aksjologii pracy uniwersyteckiej, IX Ogólnopolska Konferencja pt. „Etyka w życiu gospodarczym”, z odrębnymi sesjami pt. „Problemy etyczne środowiska akademickiego”, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź, 12-13 maja 2005 r.
 • Kilka uwag o praktycznej potrzebie filozofii praktycznej, Konferencja Naukowa pt. „Kulturowe funkcje filozofii”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Filozofii, Toruń, 9-10 czerwca 2005 r.
 • Moralność i etyka w działalności gospodarczej (cz.: 1-4), Dyskusja on line na forum internetowym, pt. „Instytucjonalizacja moralności w działalności gospodarczej”, Internetowe Czasopismo Filozoficzne, „Diametros”, 23-25 września 2005 r.
 • Nauka i wartości. Kilka uwag o niepewności wiedzy i o potrzebie aksjologicznego przekazu idei, „Dziesiątka. Duszpasterstwo Absolwenckie”, Gdańsk, 15 maja 2005 r.
 • Uwagi o komunikacyjnej naturze prawdy, V Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne pt. „Prawda – Nauka – Religia”, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zielona Góra, 5-7 września 2005 r.
 • W poszukiwaniu filozofii znaczącej. Uwagi na marginesie dyskusji, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział Gdański, Gdańsk, 12 grudnia 2005 r.
 • Wychowujący rodzice. Uwagi Znanieckiego w konfrontacji ze współczesnością, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Filozofia wychowania a wizje świata”, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Katedra Filozofii, Słupsk, 23-24 czerwca 2005 r.
 • Zamyślenia etyczne (1). Wokół Solaris Stanisława Lema, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk, 21 maja 2005 r.

2004
 • Kilka uwag o nieuchronności globalizacji i o uniwersalności lokalnego dobra, Konferencja Naukowa pt. „Rozwój regionalny w warunkach globalizacji”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Instytut Ekonomiczny, Elbląg, 18-19 listopada 2004 r.
 • Kodeks etyczny firmy – regulator postaw czy zabieg marketingowy?, Konferencja Naukowa pt. „Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość”, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Katedra Marketingu, Warszawa, 17-18 listopada 2004 r.
 • Krytyczny pluralizm w mediach, czyli kilka uwag o kapitale idei, Konferencja Naukowa pt. „Wolne media – między kapitałem a powinnością obywatelską”, Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie; Warszawa, 19-20 marca 2004 r.
 • Krytyczny racjonalizm w etyce życia gospodarczego, VII Polski Zjazd Filozoficzny, Podsekcja Etyki Życia Gospodarczego, Szczecin, 14-18 września 2004 r.
 • Nauka i sceptycyzm a działanie komunikacyjne na uniwersytecie, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Etyka w życiu gospodarczym” z odrębną sesją „Problemy etyczne środowiska akademickiego”, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź, 13-14 maja 2004 r.
 • Niefundamentalistyczny walor krytycznego racjonalizmu, Konferencja Naukowa pt. „Fundamentalizm w filozofii, polityce i religii. Filozofia, polityka i religia w ekstremalnych ujęciach współczesnej kultury”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny, Wydział Nauk Historycznych, Toruń, 7-8 czerwca 2004 r.
 • Powściągliwość i fallibilizm w sporze o kształt Europy, Konferencja Naukowa pt. „Unia Europejska a społeczeństwo obywatelskie. Perspektywy państwowości europejskiej. Europa i USA. Europa i Rosja”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Gniezno, 27-28 maja 2004 r.
 • Problemowe związki etyki i teorii społecznej. Kilka wstępnych uwag na marginesie J. Habermasa teorii działania komunikacyjnego, Seminarium z filozofii praktycznej, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 15 kwietnia 2004 r.
 • Społeczeństwo wychowujące studenta. Kilka przypisów do Znanieckiego, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Filozofia wychowania i wizje świata”, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Katedra Filozofii, Słupsk, 24-25 czerwca 2004 r.
 • W oczekiwaniu na zmiany. Nadzieje społeczne a przełom polityczny roku 1989, Konferencja pt. „Solidarność”, zorganizowana w ramach obchodów XXIV rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych; Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Gdańsk, 31 sierpnia 2004 r.
 • Z Florianem Znanieckim w poszukiwaniu właściwego kształtu cywilizacji przyszłości, Konferencja Naukowa pt. „Koncepcje i projekty polityczne w pracach mistrzów polskiej socjologii”, organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii i Socjologii, Zakład Historii Myśli Społecznej; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Oddział Gdański; Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Komisja Socjologiczna; Nadbałtyckie Centrum Kultury; Gdańsk, 18-19 listopada 2004 r.

2003
 • Aksjologia w pracy socjologa. Kilka uwag na marginesie S. Ossowskiego wykładu socjologii teoretycznej, Konferencja Naukowa pt. „Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności”, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Oddział Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Socjologii, Zielona Góra, 20-21 października 2003 r.
 • Decyzja aksjologiczna w sporze o wartości, Konferencja Naukowa pt. „Konflikt interesów – konflikt wartości”, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, 24-25 października 2003 r.
 • Etos uczonego w dobie radykalnego pluralizmu idei, VII Ogólnopolska Konferencja pt. „Etyka w życiu gospodarczym” z odrębną sesją „Problemy etyczne środowiska akademickiego”, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź, 15-16 maja 2003 r.
 • Odnowa człowieka i etyka życia publicznego w przełomowym okresie 1980-1981, Konferencja pt. „Geneza i znaczenie Polskiego Sierpnia 80”, zorganizowana w ramach obchodów XXIII rocznicy Sierpnia’80; Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Gdańsk, 30 sierpnia 2003 r.
 • Osoba – racjonalny podmiot decyzji aksjologicznych, IV Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne pt. „Filozofia wobec problemów współczesnego człowieka”, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Zielona Góra, 25-26 września 2003.
 • Racjonalne podstawy komunikacji etycznej w społeczeństwie współczesnym, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Filozofia wychowania a wizje świata”, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Katedra Filozofii, Słupsk, 26-27 czerwca 2003 r.
 • Tradycja i racjonalizm – nie-globalne wartości myśli europejskiej, Konferencja Naukowa pt. „Europejska myśl polityczna wobec globalizacji. Tradycja i wyzwania współczesności”, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Katedra Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Ciążeń, 21-23 stycznia 2003 r.
 • Wielość racjonalności w dyskursie aksjologicznym, Konferencja Naukowa pt. „Prawo. Prasa. Internet. Etyka obywatelska. Kulturowe instrumentarium wolności”, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 29-30 maja 2003 r.
 • Wpływ wartości i autorytetów na kształt nowoczesnego państwa, Panel dyskusyjny z okazji 85. rocznicy odzyskania niepodległości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląg, 12 listopada 2003 r.

2002
 • Etyka jako przedmiot analizy socjologicznej, Zebranie Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 6 czerwca 2002 r.
 • Jaka etyka po postmodernizmie?, Seminarium pt. „Etyka po postmodernizmie”, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 28 lutego 2002 r.
 • Wychowanie do krytycyzmu – w odpowiedzi na ponowne zaczarowanie świata, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Filozofia wychowania a wizje świata”, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Katedra Filozofii, Słupsk, 20-21 czerwca 2002 r.
 • Wyklęci, Dyskusja panelowa w ramach cyklu poświęconego Narodowym Siłom Zbrojnym, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Gdańsk, Franciszkańskie Centrum Kultury w Gdyni, Gdynia, 12 listopada 2002 r.

2001
 • Kilka metaetycznych uwag o etyce w postmodernizmie, Konferencja pt. „Religia, etyka a polityka…”, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk, 17 listopada 2001 r.
 • O nauczaniu etyki w szkole, Konferencja metodyczna dla nauczycieli filozofii i etyki, Centrum Edukacji Nauczycieli, Gdańsk, 24 września 2001 r.
 • Świadomość aksjologiczna w procesie wychowania, Konferencja pt. „Dziecko w Trzecim Tysiącleciu”, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Oddział Elbląg – Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Elblągu – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląg, 8 czerwca 2001 r.

2000
 • Myślenie według wartości w kulturze współczesnej, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk, 8 kwietnia 2000 r.